REGULAMIN BUTIKU ONLINE

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w Sklepie internetowym pod nazwą sklep-madelle działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.sklep-madelle.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez Madelle Magdalena Magnon z siedzibą w Połańcu, adres: Ul.Krakowska Mała 15, 28-230 Połaniec, NIP 866-166-40-43 (zwane dalej „Sprzedawcą”).
 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu internetowego, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego, składania zamówień w Sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Każdy użytkownik składająca zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej pobranie, zapisanie jego wersji na wybranym przez siebie nośniku oraz wydrukowanie.
 5. Administratorem danych osobowych jest Madelle Magdalena Magnon, ul. Krakowska Mała 15, 28-230 Połaniec.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci odzieży oraz akcesoriów (zwanych dalej „Towarami”).
 2. Informacje o produktach w Sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.
 4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego Madelle

 1. Sklep internetowy Madelle umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep internetowy towarów przy pomocy sieci elektronicznej.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, który nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do sklepu internetowego.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze Sklepu internetowego („Klient”), a Madelle Magdalena Magnon z siedzibą w Połańcu.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do:

– Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
– Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
– Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;
– Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora niniejszego sklepu;
– Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego do użytku własnego;
– Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego (on-line).
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Madelle Magdalena Magnon z siedzibą w Połańcu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu internetowego oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy oferty zakupu Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego Towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku zmiany w zamówieniu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu internetowego telefonicznie bądź przez e-mail. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.
 13. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 14. W przypadku braku zamówionego Towaru lub kiedy zamówiony Towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie dwadzieścia jeden (21) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu siedmiu (7) dni od daty anulowania zamówienia.
 15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 16. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, a także w przypadku zamówień składanych przez osoby, które:

– nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu;
– wcześniej składały zamówienia, a następnie je wycofywały bez podania przyczyny;
– wcześniej rezygnowały z odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionego powodu;
– nadużyły lub w oczywisty sposób próbują nadużyć zaufania Sprzedawcy.

V. Dostawa i odbiór

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta. W przypadku wybrania przez Klienta płatności drogą elektroniczną rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty płatności. Wówczas nadanie przesyłki z Towarem nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć czternastu (14) dni roboczych, a w żadnym razie trzydziestu (30) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.
 5. Sprzedawca dołącza do każdego przesłanego Towaru dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

VI. Ceny i formy płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto w złotych polskich.
 3. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient w wysokości:
  Koszt przesyłki krajowej – 15 PLN;
  Koszt przesyłki do krajów UE – 70 PLN;
  Koszt przesyłki do krajów spoza UE – ustalany indywidualnie. Koszt przesyłki ustalany indywidualnie zależy od kraju dostawy oraz wagi przesyłki.
 5. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione Towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:
  – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 6. W przypadku płatności dokonanej za pomocą serwisu płatności pozytywna autoryzacja transakcji jest warunkiem zrealizowania zamówienia.
 7. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 8. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII. Reklamacje

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta. W przypadku Klientów nie będących konsumentami , Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres madelle@madelle.pl a reklamowany Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Madelle Magdalena Skiba, ul. Jana Kazimierza 28/164, 01-248 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja madelle”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu dwóch (2) dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta lub skontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie czternastu (14) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 7. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a oryginałem wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar stanowiący substytut wadliwego Towaru lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania przy zachowaniu rachunku (paragonu lub faktury VAT).
 2. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być kompletny i posiadać metki. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem, Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu siedmiu (7) dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszystkie przedmioty w Sklepie internetowym na stronie www.sklep-madelle.pl zostały zaprojektowane przez Magdalenę Magnon i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawach autorskich.
 2. Do Sprzedawcy należą wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego i podlegają ochronie prawnej.

X. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
 2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

XI. Pozostałe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.